logo.png 
Kancelář Č. Budějovice (sídlo spol.):
  Energy Consulting Service, s.r.o.
  Žižkova tř. 309/12, 370 01 Č. Budějovice, mapa
  najdete nás v 1. patře, č. dveří 116

E-mail: info@ecservice.cz Telefon: 774 400 922, 602 482 086

Provozní doba kaceláře:
  Pondělí 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
  Středa 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
  v ostatní dny dle předchozí domluvy


Slavíme 10 let!Rychlé kontakty:

Ing. Pavel Kříha
T: 602 482 086, pavel.kriha@ecservice.cz

Jana Schmidtmayerová
T: 774 400 922, info@ecservice.cz

Ing. Pavlína Charvátová
T: 604 728 156, pavlina.charvatova@ecservice.cz

Ing. Aneta Finková
T: 739 423 178, aneta.finkova@ecservice.cz

Ing. Ilona Dohnalová
T: 739 423 178, ilona.dohnalova@ecservice.cz

Václav Beneš, DiS
T: 774 400 922, vaclav.benes@ecservice.cz

Bc. Martin Dvořák
T: 774 400 922, martin.dvorak@ecservice.cz=============================Podporujeme Lékaře bez hranic

Podnikáme bez korupce

Prověřená společnost (2016)

Centrální registr dlužníků České republiky=============================Spolupracujeme/doporučujeme:
TOP LEGAL TEAM. SE


REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.


Jaknadotace.cz


my2reality s.r.o.QR codeTřiďte odpad

Jako nezávislá poradenská, auditorská, projekční, expertní a znalecká kancelář nabízíme již od roku 2007 s celorepublikovou působností:

 • Nezávislé komplexní energetické poradenství zejména z oblastí:
  • hospodaření (úspor, zásobování) energií,
  • dotačních titulů týkajících se úspor energie (Nová Zelená úsporám, kotlíkové dotace, OPŽP, OPPIK, MPO EFEKT aj.),
  • návrhu zateplení budov a výpočtu tepelných ztrát (a zisků),
  • obnovitelných zdrojů energií (fotovoltaiky, termické solární kolektory, tepelná čerpadla, kotle na biomasu, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, využití bioplynu, kogenerační a trigenerační jednotky atp.),
  • využívání odpadní energie,
  • hospodaření vodou (pitnou, dešťovou, odpadní /šedou/…),
  • světelných zdrojů,
  • provozování veřejného osvětlení (z hlediska snížení jeho energetické náročnosti, pasportizace aj.),
  • optimalizací nákladů nákupu energií (elektřina, zemní plyn, nakupované teplo, voda a jiná média či paliva),
  • systému KNX/EIB - inteligentního řízení domů (se zaměřením na komponenty společností ABB, Schneider Electric, WAGO, aj.),
  • určování vnějších vlivů (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, resp. PNE 33 0000-2 ed. 4),
  • a dalších dle požadavků zákazníka,
  • a to formou:
   • osobní či telefonické konzultace,
   • odpovědí na e-mailové dotazy,
   • odpovědí v internetové poradně,
   • tematicky uspořádané přednášky,
   • sepsáním odborného textu,
   • asistencí při formulaci či vyhodnocení výběrového řízení,
   • realizováním interaktivního kurzu, semináře,
   • odpovědí či moderováním diskusních fór,
   • účasti v odborné komisi, porotě, širšího řešitelského týmu atp.,
   • oponentních zpráv hodnotících různé obchodní nabídky atp.,
   • shromážděním informací potřebných pro akvizice (energetical due diligence),
   • zpracováním rešerše (ve struktuře v souladu s ČSN 01 0198),
   • zpracováním recenze (recenzního posudku, kritické analýzy),
   • či jiné dle předchozí dohody.
 • Zpracování energetických dokumentů (tzv. energetické expertýzy), zejména:
  • Energetické audity dle § 9 zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky 480/2012 Sb. (dříve dle Vyhl. 213/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 425/2004 Sb.) /EA/,
   • budov,
   • souboru budov (průmyslové a výrobní závody, zemědělské areály, nemocnice, obchodní centra, skladovací a logistické areály, atp.),
   • technologických celků (jakékoliv spotřebiče jakékoliv formy energie či kombinace…),
   • umělého osvětlení (veřejného, interiérového atp.),
   • energetických zdrojů (zejména malé zdroje: fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, kogenerační jednotky /bioplynové stanice/, kotle na biomasu aj.),
   • rozvodů energií (tepla, chladu, teplé vody, stalčeného vzduchu, elektřiny aj.),
   • atp.,
  • Každý energetický audit v souladu s prováděcí vyhláškou (480/2012 Sb.) sestává mj. z:
   • popisu stávajícího stavu předmětu energetického auditu vč. energetické bilance,
   • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu z hlediska účinnosti užití energie a úrovně systému managementu hospodaření energií,
   • výčtu návrhů opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
   • souhrnných variant z návrhů jednotlivých dílčích opatření (členěné např. jako beznákladové, nízkonákladové /neinvestiční/, středně a vysokonákladové /investiční/),
   • výběru optimální varianty (z hlediska energetických úspor, ekonomické návratnosti, ekologického přínosu, technické realizovatelnosti včetně uvedení doporučených postupů, aby bylo dosaženo synergického efektu všech uvažovaných dílčích opatření),
   • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
   • evidenčního listu energetického auditu,
   • příloh dokládající provedené výpočty za uvažovaných okrajových podmínek.
  • Zpracováváme i reaudity na námi či jiným subjektem dříve vypracované energetické audity.
  • Energetické posudky dle § 9a zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky 480/2012 Sb. /EP/,
   • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
   • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
   • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle předchozího bodu (tzv. stanoviska auditora k akci, prokázání dosažených úspor energie, závěrečné vyhodnocení akce atp., zejména pro potřeby dotačních titulů OPŽP, MPO EFEKT aj.),
   • doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
   • podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,
   • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,
   • posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody.
  • Průkazy energetické náročnosti budov (certifikace budov) dle § 7a zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky 78/2013 (dříve 148/2007 Sb.) /PEN, PENB/ - tzv. energetický štítek budovy, a to v případech:
   • výstavby nových budov (novostaveb),
   • při větších změnách dokončených budov (tzn. změny nastávají na více než 25 % celkové plochy obálky budovy),
   • užíváných budov orgány veřejné moci,
   • užívaných bytových domů,
   • užívaných administrativních budov,
   • prodeje budovy nebo ucelené části,
   • pronájmu budovy nebo ucelené části,
   • vlastní potřeby zadavatele…,
   • pro dotační tituly jako např. kotlíková dotace, IROP, OPŽP, Nová zelená úsporám, aj.,
   • obecné infrmace o PENB můžete nalézt zde nebo zde.
  • Kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie dle § 6a zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 194/2013 Sb. (dříve č. 276/2007 Sb.), jejímž cílem je zjištění průměrné účinnosti kotle vzhledem k jeho aktuálnímu technickému stavu, dimenzování pro budovu, ve které se nachází a provádí se zejména úkony:
   • posouzení existujících platných podkladů (projektové dokumentace, protokoly seřízení hořáků, měření emisí, revize spalinových cest apod.),
   • posouzení množství spotřeby paliva,
   • posouzení vhodnosti výkonu kotle vůči topnému systému (v aktuálním stavu),
   • kontrola regulace předávání tepla do vytápěného prostoru,
   • stanovení ztrát a účinnosti kotle,
   • posouzení technického stavu kotle,
   • případné posouzení způsobu přípravy teplé vody,
   • návrh na opatření s cílem zvýšení účinnosti využití primárních paliv.
  • Kontroly provozovaných klimatizačních systémů dle § 6a zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 193/2013 Sb. (dříve č. 277/2007 Sb.); Cílem kontroly je zajištění dlouhodobého ekonomického provozu klimatizačních systémů s důrazem na co nejnižší spotřebu elektrické energie a provádí se zejména:
   • posouzení existujících platných podkladů (projektové dokumentace, protokoly o měření a zaregulování VZT, apod.),
   • posouzení množství spotřebované energie pro provoz,
   • identifikace zdrojů chladu, VZT jednotek a rozvodů a jejich izolací,
   • posouzení fyzického stavu s projektovanými údaji, způsobu údržby atp. (v aktuálním stavu),
   • kontrola regulace,
   • zhodnocení a návrh na opatření s cílem zvýšení účinnosti.
  • Energetické štítky obálky budovy dle ČSN 73 0540:2-2011,
   • základní komplexní tepelně-technické posouzení stavebních konstrukcí dle soboru ČSN 73 0540 a souvisejících norem, TNI atp.
  • Hodnocení (zatřízení) budov dle požadavků normy ČSN EN 15232:2012 = Energetická náročnost budov, vliv automatizace, řízení a správy budov.
  • Implementaci normy ČSN EN ISO 50001:2012 - systémy managementu hospodaření s energií (nahrazuje ČSN EN 16001:2010), založené na Demingově cyklu (PDCA Cyklus), tedy metodě postupného zlepšování například kvality výrobků, služeb, procesů, aplikací, dat, probíhající formou opakovaného provádění čtyř základních činností:
   • P /Plan/ - naplánování zamýšleného zlepšení (záměr),
   • D /Do/ - realizace plánu,
   • C /Check/ - ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru,
   • A /Act/ - úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do praxe.
    Cílem normy ČSN EN ISO 50001:2012 je dlouhodobé, trvalé snižování energetické náročnosti prostřednictvím vytváření nezbytných systémů a procesů a je určena pro všechny typy a velikosti organizací, které hospodaří s energiemi - výrobní společnosti i poskytovatele služeb, např. školská, sportovní, zdravotnická či ubytovací zařízení nebo třeba společnosti zabývající se správou nemovitostí atd. Audit systému managementu hospodaření s energií naznačuje potenciál využívání energie a určuje oblasti rizika. Implementace může být zakončena certifikací systému řízení energií akreditovanou společností, jejíž přínosy jsou zejména:
   • snížení provozních nákladů,
   • snižování dopadů na životní prostředí,
   • image společensky odpovědné organizace, což je mj. konkurenční výhodou.
  • Implementaci souboru (připravovaných) norem ČSN EN 16247 Energetické audity, části:
   • 1 … Obecné požadavky; definuje atributy dobré kvality provádění energetických auditů. Definuje požadavky na energetické audity a odpovídající povinnosti v rámci procesu energetického auditu. Tato norma je použitelná pro obchodní organizace, průmyslové organizace, vlastníky nebo společenství vlastníků bytových domů a organizace veřejného sektoru s výjimkou soukromých rodinných domů.
   • 2 … Budovy; vztahuje se na specifické požadavky energetického auditu v budovách. Norma stanovuje požadavky, metodiku a výsledky energetického auditu budovy nebo skupiny budov, s výjimkou soukromých bytů.
   • 3 … Procesy; specifikuje požadavky, metodiku a výsledky z energetického auditu v průmyslovém areálu. Tato část EN 16247 se vztahuje na situace, kde je spotřeba energie v důsledku procesů, souvisejících služeb a nezbytných podmínek provozu v přímé souvislosti s procesem. V průmyslovém sektoru je energetický audit důležitým nástrojem pro usnadnění hospodaření energií organizace a může být součástí celého systému energetického managementu. Auditovaný průmyslový areálu může obsahovat jeden nebo více výrobních linek, kanceláře, laboratoře, výzkumná střediska, balící a skladové úseky atp. s různorodostí provozních podmínek, pro které jsou tyto činnosti prováděny. Energetický audit pak může zahrnovat celý nebo část průmyslového areálu.
   • 4 … Doprava; postupy zde popsané platí pro různé druhy dopravy (silniční, železniční, námořní a letecké), stejně jako pro různé rozsahy (lokální či na dlouhé vzdálenosti) a pro různé přepravované komodity (v podstatě různého nákladu nebo osob). Platí pro každou situaci, v níž se doprava/přeprava provádí, bez ohledu na to, kdo je provozovatelem (veřejný nebo soukromý podnik, nebo zda je tento subjekt určen výhradně pro přepravu nebo ne). Proces auditu radí jak na optimalizaci energie v každém druhu dopravy, stejně jako výběr nejlepšího způsobu dopravy v každé situaci. Je možné, že závěry vyplývající z energetického auditu ovlivní rozhodnutí o nákladné změně infrastruktury.
  • Analýzy speciálních požadavků na hospodaření energií dle požadavku zadavatele, zejména z hlediska dodávek energií:
   • vyhodnocování hrozeb a posuzování bezpečnosti dodávek,
   • na základě provedení výpočtů z teorie spolehlivosti (pravděpodobnosti) zodpovíme otázky typu:
    • jaká je pravděpodobnost, že systém poběží bez poruch ve sledovaném období?
    • kolik poruch a jak dlouhých systém průměrně podstoupí za rok?
    • jak se změní spolehlivost, když bude jeden systém redundantně zálohován druhým?
    • apod.,
   • zavádění postupů zaměřených na zmírňování rizik,
   • související školení zaměřená na zvyšování bezpečnostního povědomí.
  • Stanoviska Poradenského informačního střediska dle Nařízení vlády 299/2001 Sb. v platném znění (PIS).
  • Energetické pasporty pro jednotlivé objekty či technologické celky dle jejich významu z hlediska celkové spotřeby energií atp.
  • Evidence parametrů energetického hospodářství, a to jak na straně spotřeby, tak i na straně nákupu energií (elektrická energie, zemní plyn, nakupované teplo, voda, stlačený vzduch a jiná média či paliva).
  • Studie proveditelnosti, které slouží nejen k posouzení realizovatelnosti projektu z hlediska finančního, ale také ke zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků, tedy k ověření smysluplnosti projektu. Zároveň je zásadním nástrojem samotného projektového řízení. Rozsah a podoba studie proveditelnosti se liší podle účelu jejího použití, avšak bez ohledu na typ posuzovaného projektu každá studie proveditelnosti dodržuje následující základní strukturu:
   • technická analýza projektu/investice;
   • tržní analýza projektu/investice;
   • finanční a ekonomická analýza projektu/investice.
  • Vytvoření, zhodnocení či revize podnikatelských záměrů v oblasti energetiky, které jsou základním plány podnikání, zacílené především na hlavní, stěžejní činnost podnikání, případně jako hlavní argument k přesvědčení potenciálního investora. V praktické rovině lze podnikatelský záměr chápat jako dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází. Obsah podnikatelského záměru/plánu není závazně stanoven. Každý investor či banka mají jiné požadavky na jeho strukturu a rozsah, ale vždy by měl zodpovědět minimálně následující otázky:
   • kde se nyní firma nachází?
   • kam se chce dostat za rok, dva?
   • jak toho chce a může dosáhnout?
  • Definování možných úspor energie a opatření vedoucích k úsporám - sestavení plánu úspor energie, bilanční výpočty.
  • Vyhodnocení realizovaných opatření a porovnání předpokládaných úspor se skutečně dosaženými úsporami tzv. závěrečné vyhodnocení akce /ZVA/, stanoviska energitického auditora (specialisty) k dosaženým úsporám atp.
  • Ekonomické hodnocení investičních projektů úspor energie dle požadavku zákazníka (tzv. finanční model, hledání doby návratnosti, bodu zvratu aj.), např. dle nákladových metod (ziskové či příjmové), jako např.:
   • metoda průměrných ročních nákladů,
   • metoda diskontovaných nákladů,
   • metoda průměrné výnosnosti,
   • metoda reálné doby návratnosti /Tsd/,
   • metoda čisté současné hodnoty /NPV/,
   • metoda indexu čisté současné hodnoty (rentability) /INPV/,
   • metoda vnitřního výnosového procenta /IRR/,
   • a mnohé jiné, popř. i také analýza nákladů a užitků /CBA/, jež představuje metodu poměřování veškerých, tedy i celospolečenských nákladů na jedné straně a prospěchu (nejen účetních výnosů) na straně druhé. Vyhodnocuje všechny pozitivní i negativní efekty plynoucí z projektu. Tuto metodu lze využít např. při posuzování projektů financovaných z veřejných zdrojů (veřejná infrastruktura, projekty podpořené dotacemi). Jakýkoli investor či budoucí provozovatel projektu může touto metodou vyhodnotit veškeré myslitelné přínosy, užitky, pozitiva, ale také všechny náklady, dopady, nevýhody a negativa daného projektu;
   • v rámci jednotlivých metod provádíme i citlivostní analýzy v závislosti na vstupních veličinách atp., tedy objektivní posuzení základní (vstupní) varianty a možné scénáře budoucího vývoje atp.
  • Různé studie, koncepce, generely, simulace, metodiky… např.:
   • posouzení pro stavebníka, zda je technicky možné a ekonomicky přijatelné připojení novostovaby či rekonstruované stavby k soustavě zásobování teplem (CZT) ve smyslu plnění povinnosti dle odst. 7 § 16 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
   • a mnohé jiné.
  • Technicko-ekonomické analýzy (tzv. "inženýrské výpočty"), kdy se jedná o obsahově legislativně nepředepsané dokumenty zaměřené na konkrétní potřeby klienta a jeho okamžité potřeby, s využitím matematického (počítačového) modelování daného problému v různých scénářích.
  • Vyhodnocení dat z průzkumů, dotazníků a jiných akcí; nezávislé vyhodnocení sesbíraných dat z různých průzkumů včetně jejich validace, statistického vyhodnocení, grafického znázornění vhodně zvolenými grafy atp.,
  • a mnohé další dokumenty dle specifikace zadání zákazníka.
   Pozn.: Zákon č. 406/2000 Sb. … zákon o hospodaření energií, zákon č. 458/2000 Sb. … energetický zákon, zákon č. 183/2006 Sb. … o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 201/2012 Sb. … zákon o ochraně ovzduší; uvažovány vždy ve znění pozdějších předpisů včetně prováděcích předpisů.
 • Zajištění podkladů pro dotace dle aktuální situace, např.:
  • Zelená úsporám, Nová Zelená úsporám,
  • Kotlíková dotace (pro všechny zúčastněné kraje),
  • Panel 2013+,
  • Integrovaný plán rozvoje města (IPRM),
  • IROP – Energetické úspory v bytových domech,
  • Operační program Životní prostředí (OPŽP) – prioritní osy 2 (Kvalita ovzduší) a 5 (Energetické úspory),
  • Operační program Podnikání a inovace pro kokurenceschopnost (OPPIK) - zejména tituly Ekoenergie a Nemovitosti,
  • Program rozvoje venkova,
  • EFEKT - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie,
  • a mnohé další…
 • Zpracování pasportů veřejného osvětlení (tedy osvětlení všech typů komunikací, cyklostezek, podchodů a tunelů, mostů a lávek, veřejných prostranství, parkovišť a ostatních ploch, sportovišť a sportovních areálů, parků, kašen a jezírek, budov a historických památek atp.):
  • v rozsahu dle specifikace zadavatele či poskytovatele dotace,
  • včetně možnosti rozšíření o studie či návrhy nových osvětlovacích soustav (svítidel, světelných zdrojů, regulačních systémů, monitoringu, konstrukčních prvků, kabeláží atp.) včetně technického, energetického a ekonomického vyhodnocení atp.
 • Konzultace a ověření již zpracovaných dokumentů (námi či jiným subjektem vč. historických), zejména:
  • výpočty tepelných ztrát,
  • energetické audity,
  • energetické štítky obálek budov,
  • energetické průkazy budov dle vyhl. 291/2001 Sb.,
  • průkazy energetické náročnosti budov dle vyhl. 148/2007 Sb.,
  • odborné posudky pro účely dotací Zelená úsporám aj.,
  • průkazy energetické náročnosti budov dle vyhl. 78/2013 Sb.,
  • energetické posudky dle vyhl. 480/2013 Sb.,
  • a mnohé další…
 • Projekty novostaveb a projekty pro zateplování v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění
  • Specializace na nízkoenergetické a pasivní domy.
  • V současnosti řešíme za pomoci dlouhodobě ověřených externích spolupracovníků s příslušnými autorizacemi ČKAIT.
 • Kontaktní a bezkontaktní (termovizní) měření teploty:
  • při diagnostice budov, zejména:
   • kontrole tepelně izolačních vlastností pláště budov pro zjištění jakýchkoliv skrytých úniků tepla,
   • vyhledávání nedostatků a vad při realizaci zateplení budov (tepelné mosty),
   • vyhledávání vlhkých míst náchylných ke vzniku plísní,
   • vyhledávaní rozvodů tepla, (např. závad podlahového topení aj.), elektřiny aj. v konstrukcích budovy,
   • provádění kontroly provedení prací (před kolaudací, před finálním zkrýváním atp.),
   • atd.
  • technologických rozvodů (tepla, chladu, teplé vody, elektřiny a jiných médií), zdrojů a spotřebičů, například:
   • vyhledávání místa úniků, netěsností, nekvalitních izolací apod. u potrubních rozvodů,
   • detekce oteplených prvků rozvodů elektřiny, nekvalitních spojů, přetížených prvků, nerovnoměrného zatížení fází aj.,
   • vyhledávání porouchaných ložisek točivých strojů, ucpávek, ližin atp.,
   • detekce poruch panelů fotovoltaických elektráren či jejich spojů,
   • a jiná bezkontaktní a bezdemontážní diagnostika bez omezení provozu zařízení, tedy detekce míst poruch, které jsou teprve v zárodku (predikce), u nichž vlivem nesprávného či poruchového provozu dochází k zahřívání a tedy i ke zvyšování teploty. Tím lze při vysoké mobilitě dosáhnut snížení ztrát spojených s odstávkou zařízení, snížení nákladů na údržbu zařízení a případné opravy a zejména zkrátit čas na identifikaci závady nebo lokalizaci kritického místa. Vhodné provádět mj. při uvedení nového či rekonstrouvaného zařízení nebo technologie do trvalého provozu aj.
  • možnost zpracování a vyhodnocení termogramů dle ČSN EN 13187.
 • Prodej a technickou podporu k FEM programu QuickField™ pro 2D výpočty fyzikálních polí zajišťujeme od října roku 2007 jako výhradní prodejci pro regiony:
  • Česká republika,
  • Slovenská republika,
  • Polsko.
 • Simulace 2D a 3D fyzikálních polí:
  • stavební detaily (tepelné mosty…),
  • teplotní, vlhkostní pole,
  • elektromagnetická pole,
  • sdružené úlohy.
 • Vytváření specializovaných jednoúčelových programů a maker, zejména z oblasti technických a ekonomických výpočtů a databází v programovacím jazyku VBA (Visual Basic for Aplications) s jeho využitím v prostředí MS Office – zejména v MS Excelu. Tento druh softwarového inženýrství je zvolen zcela záměrně z důvodu využití níže uvedených předností:
  • všeobecná znalost Excelu, milióny jeho uživatelů,
  • multiplatformní (Windows, Apple),
  • kompatibilita různých verzí MS Excelu,
  • dlouholetá stabilita výrobce a široká podpora k produktům,
  • uživatelské rozhranní – Excel umožňuje, pro různé typy úloh, návrh přirozeného uživatelského prostředí (lehce uživatelem modifikovatelného),
  • otevřené řešení – uživatel si může jednoduše upravit či rozšířit výstupy, výpočty apod. podle vlastních požadavků a zvyklostí,
  • komplexní řešení – spojením několika výpočtů mezi sebou (a to včetně vlastních tabulek) je možné rychle připravit různá řešení pro složitá zadání – řešení na míru,
  • sdílení dat – řada programů (hlavně z rodiny MS Office, a mnoha CAD systémů) umí s tabulkami Excelu přímo spolupracovat,
  • komunikace – jednoduché předávání informací - zasláním sešitu se posílají zároveň data i postup,
  • publikační činnost - snadná publikace výsledků na internetu, intranetu, jednoduché úpravy tiskových sestav (uživatelem),
  • univerzálně použitelné propojení všech aplikací Microsoft Office (Access, Excel, Word, Outlook, Powerpoint), které umožňuje z jedné aplikace Microsoft Office ovládat ostatní aplikace tohoto balíku, ale možná propojení i s mnohými jinými programy, např. rodiny AutoCAD, QuickField a mnohých dalších pomocí rozhraní API (Application Programming Interface),
  • a řada dalších.


Reference:

 • Konkrétní reference Vám vždy rádi sdělíme na požádání (popř. i s kontaními údaji na konkrétní zákazníky). Všechny výše uvedené činnosti nabízíme širokému spektru zákazníků od občanů (domácností, rodinných či bytových domů) přes zákazníky z veřejné správy (školská, zdravotnická či polyfunkční zařízení, obecní úřady, magistráty atp.) až po zákazníky z podnikatelské sféry z různých typů zaměření (např. průmyslové závody různorodých odvětví, komerční, administrativní a obchodní centra, výrobci energií, atd.). Jsme dlouhodobými partnery podnikovým energetikům, správcům objektů (obecně pracovníkům facility managementu), realitním kancelářím, bytovým družstvům aj.
  Cílem společnosti je i nadále si zachovat významnou pozici v České republice - především kvalitou a rozsahem poskytovaných řešení a služeb. Reference (lokace) na některé vybrané zakázky uvádíme zde:
  • reference na zpracované Energetické audity (EA), Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a posudky zpracované pro dotační titul Nová zelená úsporám v roce 2015 naleznete zde,
  • reference na zpracované Energetické audity (EA), Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a posudky zpracované pro dotační titul Nová zelená úsporám v roce 2014 naleznete zde,
  • reference na zpracované Energetické audity (EA) a Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) v roce 2013 naleznete zde,
  • reference posudků zpracovaných pro dotační titul Nová zelená úsporám v roce 2013 naleznete zde,
  • odkazy na stovky dalších referencí z let 2007 až 2012 Vám na požádání zpřístupníme individuálně.


Danou činnost zpracovává náš tým ve složení:

 • Jana Schmidtmayerová
  • Asistentka, kotlíkové dotace, dotace Nová zelená úsporám, pasportizace veřejného osvětlení aj.
  • Tel.: 774 400 922, e-mail: info@ecservice.cz, Skype nick: sch.janna
 • Ing. Pavlína Charvátová
  • Energetické audity a posudky, energetické studie, průkazy en. náročnosti budov, tepelně-technické výpočty aj.
  • Tel.: 604 728 156, e-mail: pavlina.charvatova@ecservice.cz, Skype nick: pavlllinka
 • Ing. Aneta Finková
  • Energetické audity a posudky, průkazy en. náročnosti budov, projekty z oblasti veřejného osvětlení aj.
  • Tel.: 739 423 178, e-mail: aneta.finkova@ecservice.cz, Skype nick: aneta.finkova
 • Ing. Ilona Dohnalová
  • Energetické posudky, průkazy en. náročnosti budov, projekty z oblasti veřejného osvětlení aj.
  • Tel.: 739 423 178, e-mail: ilona.dohnalova@ecservice.cz, Skype nick: idohnalov
 • Václav Beneš, DiS
  • Energetické posudky, průkazy en. náročnosti budov, termovizní měření aj.
  • Tel.: 774 400 922, e-mail: vaclav.benes@ecservice.cz, Skype nick: venolam
 • Bc. Martin Dvořák
  • Průkazy en. náročnosti budov, příprava dat pro en. audity a posudky aj.
  • Tel.: 774 400 922, e-mail: martin.dvorak@ecservice.cz, Skype nick: dvorakm11
 • a další spolupracovníci dle jednotlivých projektů…


Provozujeme weby:

Quickfield.cz VlastniSpotreby.info
QuickField.cz VlastniSpotreby.infoJsme (popř. byli) členy v profesních organizacích:
Podporujeme projekty:

 • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.,
 • Centrum Bazalka, o.p.s., centrum pro komplexní péči o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje,
 • Zdravotní klaun, o.p.s., nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví; Formou dárcovství,
 • výstavbu a provoz školy v Kargyaku, pomocí Občanského sdružení Surya,
 • vybrané projekty Společnosti A-B help,
 • mezinárodní humanitární organizaci Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic formou dárcovství,
 • projekt Paměť národa, nejrozsáhlejší veřejně přístupná pamětnická databáze v Evropě; Formou dárcovství,
 • otevřenou encyklopedii Wikipedii formou dárcovství,
 • iniciativu "Podnikáme bez korupce", neboť všichni pracovníci společnosti Energy Consulting Service, s.r.o. odmítají jakoukoliv formu korupce – nepřijímají úplatky a nevyvolávají situace, které by k nabízení úplatku vybízely, nenabízí a ani neposkytují úplatky. V případě, že je jim nabídnut úplatek nebo jsou naopak o úplatek požádáni, takové jednání jednoznačně odmítnou. Úplatkem je myšlena odměna finanční či materiální povahy, na jejímž základě dochází k upřednostňování či zvýhodňování při zadávání obchodního případu.


Historie a současnost

Energy Consulting Service, s.r.o. je soukromá společnost s ryze českým kapitálem, jež byla založena počátkem roku 2007 s cílem poskytování nezávislých auditorských, projekčních, poradenských, znaleckých a expertních služeb. Nejedná se o účelově založenou firmu pro jednorázové zakázky apod., od založení je řádným a spolehlivým plátcem DPH. Není napojena na jakékoliv dodavatele energií, technologií a služeb, disponuje předními odborníky z daných oborů, v případě potřeby úzce spolupracuje s výzkumnými či univerzitními pracovišti v ČR i v zahraničí. Zaměstnává energetické specialisty (auditory), soudní znalce a autorizované inženýry činné ve výstavbě. Je kapitálově silná (nikdy nečerpala jakékoliv úvěrové produkty aj.), konkurenceschopná a dlouhodobě zisková společnost, schopná se rychle přizpůsobit požadavkům trhu.
Prioritou je oblast služeb s vysokou přidanou hodnotou na základě korektního jednání. Za samozřejmé považujeme, že používáme pouze legálně nabytý software či řádně placený internetový přístup k českým technickým normám a jiným normalizačním dokumentům prostřednictvím portálu ČSN online atp. Za naši konkurenční výhodu považujeme vlastní operativní naprogramování různých aplikací ve VBA (Visual Basic for Aplications), a tudíž zautomatizování a zefektivnění našich činností, a v neposlední řadě velký počet zkušených spolupracovníků, díky jejiž nasazení zvládáme zpracovávat zakázky dle aktuálního požadavku trhu. Zkušenost týmu pracovníků je opřena o inženýrský přístup, schopnost analýzy a komplexního řešení problémů pro klienta na základě znalosti aktuální legislativy (vč. ČSN, PNE atd.) a nejnovějších poznatků v řešené oblasti. Ke každé zakázce přistupujeme individálně, informace a závěry získané při jakékoliv naší činnosti jsou vždy považovány za důvěrné a jsou poskytovány pouze zadavateli dané činnosti. Výstupy naší práce jsou vždy v nejvyšší kvalitě jak po stránce věcné, tak formální – viz naše refence výše.


Kontaktní údaje:

Sídlo a provozovna:
  Energy Consulting Service, s.r.o. - Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, mapa
  IČP: 1008748561
  E-mail: info@ecservice.cz, Web: http://www.ecservice.cz
  Telefon: 774 400 922, 602 482 086 Fax: zrušen (použijte e-mail)

Kancelář Plzeň:
  Energy Consulting Service, s.r.o. - Jagellonská 493/5, 301 00 Plzeň, mapa
  E-mail: plzen@ecservice.cz
  Telefon: 377 227 111, 724 557 636

IČ: 280 62 868; DIČ: CZ28062868; Plátce DPH; DUNS: 495 157 528
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15031 dne 5. 3. 2007, evidována k oprávnění podnikat u obecního živnostenského úřadu při Magistrátu města České Budějovice pod ev. č. 330101-950019852 s účinností od 5. 3. 2007, registrována u Finančního úřadu v Českých Budějovicích pod č.j. 63522/07/077900/7100 jako plátce daně zpřidané hodnoty od 1. 4. 2007 a registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č.j. 00033152 od 6. 8. 2008.
Název a logo společnosti jsou chráněny Ochrannou známkou č. 319649 vydanou Úřadem průmyslového vlastnictví dne 3. 8. 2011.


ID Datové schránky: i4i38z5
Číslo účtu: 2589713028/5500; Raiffeisenbank a.s., se sídlem Olbrachtova 9, 140 21 Praha 4

ECS je oficiální zkratkou názvu společnosti Energy Consulting Service, s.r.o.® používanou nejen interně, ale např. i v obchodním styku.


Podmínky užití: Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje. Dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů.
© Energy Consulting Service, s.r.o.®, 2007-2024
poslední aktualizace:
9. 1. 2018
počítadlo.abz.cz

########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
########################################################################################################################################################################################################
cz.png en.png
foto40.jpg
foto41.jpg
foto4.jpg
foto0.jpg
foto2.jpg
titea.png
foto3.jpg
foto6.jpg
EPNZU.JPG
foto5.jpg
foto1.jpg
foto7.jpg
qf_features.gif
OdbVyj.PNG
foto8.jpg
foto9.jpg
foto12.jpg
foto.jpg
foto14.jpg
foto10.jpg
foto13.jpg
riska.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto24.jpg
foto19.jpg
foto23.jpg
foto20.jpg
foto22.jpg
foto21.jpg
CeedSW.jpg
foto25.jpg
foto34.jpg
ZP.JPG
foto26.jpg
foto37.jpg
foto27.jpg
Carens01.jpg
foto32.jpg
foto33.jpg
foto35.jpg
VS.JPG
vba_steel01.jpg
EAVOCK.PNG
foto38.jpg
foto36.jpg
foto43.jpg
foto39.jpg
IR_Jistic.JPG
NM.JPG
foto44.jpg
foto42.jpg